.

.
I.
2. ,
3. , ,
4.
5. .

.
6.,  
7.
8.
9.
10. .

  ""  http://www.vehi.net/berdyaev/fsduha/index.html