________________________________

..http://www.vehi.net/soloviev/chteniya/index.html
" "